Passend onderwijs
Passend onderwijs

De wet op het passend onderwijs, die op 1 augustus 2014 van kracht werd, heeft als doel om te zorgen dat alle leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen. Uitgangspunt bij het passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

 

Scholen hebben nu zorgplicht, dit betekent dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek moet worden geboden. Tot voor kort moesten ouders zelf opzoek naar een geschikte school voor hun kind. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden.

 

Om zorgvuldig te kunnen handelen zal er tijdens het aanmeldingsgesprek gevraagd worden naar de eventuele ondersteuningsbehoefte van het kind. Goede informatie verstrekking is daarom van groot belang. Naast de inbreng van ouders vragen wij ook om informatie van kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal. Wanneer het kind later instroomt zal er contact worden opgenomen met de verlatende school en eventuele extern betrokkenen.

 

Alle kinderen verdienen uiteraard een zo passend mogelijke plek in het onderwijs, waar kinderen worden uitgedaagd, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Passend onderwijs begint in de klas. De leerkracht weet wat een leerling nodig heeft en welke ondersteuning daarbij past. Is dit niet haalbaar in het reguliere onderwijs, dan blijft het speciaal onderwijs bestaan voor kinderen die daar het best op hun plaats zijn.